อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

เลขานุการสาขา

อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์

การศึกษา

 • จิตวิทยาคลินิก

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วท.ม.

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จิตวิทยา

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • (วท.บ.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ทำความเข้าใจโรคอารมณ์สองขั้วและแนวทางการดูแลบุคลากรที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตในองค์การ

  วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่43 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

การพัฒนาตนเอง

 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. การให้การปรึกษาผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย
 3. การเขียนและการเผยแพร่บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ / บทความวิจัยเชิงคุณภาพ
 4. เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัยที่วารสารการวิจัยต้องยอมรับให้ตีพิมพ์
 5. Dementia screening test : What to do and not to do
 6. การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 4 (Happy Workplace and Employee Engagement)
 7. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 8. QA Sharing
 9. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 10. เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(IQA)สำหรับอาจารย์
 11. การพัฒนาคุณลักษณะและจรรณยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 12. น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
 13. ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ
 14. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
0%
Drag View Close play