อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัย

 1. วิจัย

  บทเรียนความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 2. วิจัย

  บทเรียนความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ | download

  กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านโครงการเพาะเห็ด

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 2. บทความวิชาการ

  กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านโครงการการสร้างเครื่องมือทอผ้าฝ้าย

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 3. งานสร้างสรรค์

  หนังสือพรรณไม้

  หนังสือพรรณไม้ชุมชนคลองอาราง

การพัฒนาตนเอง

 1. ฝึกอบรมปฎิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นวิทยากรผู้ช่วย เตรียมสอบรุ่นที่ 2/2562
 2. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 4. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ
 5. การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล,การวิจัยเชิงคุณภาพ
 6. อบรมหลักสูตรพัฒนาสรรถนะตามพันธกิจของ ม. เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนนรู้ผ่านเกมส์
 7. ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับวิทยากรผู้ช่วยรุ่นที่ 1/2562
 8. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน
 9. โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ VRU Grad English Test สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
 10. งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 11. อบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
 12. NIDA-ICCS 2017 Proudly invites scholars and students to attend
 13. ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 "ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play