อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

เลขานุการสาขา

อ.นฤมล สเนลโกรฟ

การศึกษา

 • ศศ.ม.

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ศศ.บ.

  สถาบันราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร)

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 1
 2. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของ ม. เรื่อง พัฒนาการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Moocs
 3. การสัมมนา Innovative and Sustainable Development of English Language Teaching (ELT) in the Digital World
 4. โครงการอบรม CHE QA Oniline วันที่ 19 มิย 62
 5. โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 10
 6. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 7. Teaching English in a Globalized Era
 8. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TU-TESOL Certificate)
 9. โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ วันที่ 28 กพ 61
 10. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 11. โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQAฯ
 12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ-วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (สมจ)
 13. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สมจ)
 14. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
0%
Drag View Close play