อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

เลขานุการสาขา

อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร

การศึกษา

 • ศ.ม. (ทัศนศิลป์)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ศ.บ. (ภาพพิมพ์)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. งานสร้างสรรค์

  symptom

  2562

 2. งานสร้างสรรค์

  symptom

  RMUTI International Art Workshop 2019

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการอบรม CHE QA Oniline
 2. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 3. โครงการศึกษาดูงานเเละสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทียนจินฯ
 4. โครงการปฏิบัติการสร้างงานศิลปะเพื่อความร่วมมือในอนาคต
 5. RMUTI International Art and Workshop and Exhibition 2019
 6. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
 7. โครงการ Pattani Heritage ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงเเหวนพหุวัฒนธรรม
 8. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 9. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 10. โครงการสัมนาการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
 11. เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปี 2560
0%
Drag View Close play