อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

กรรมการสาขา

อ.ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง

การศึกษา

 • ปร.ด.

  มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)

  มหาวิทยาลัยบูราพา

 • ศ.ม.

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ศ.บ.

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด)

การพัฒนาตนเอง

 1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 3. Pattani heritage city
0%
Drag View Close play