อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ รุ่นที่ 35

  สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 • น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 66

  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 • น.บ.

  นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิจัย

  ดราฟต์เบียร์กับกฎหมายในประเทศไทย

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์" และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE International Conference on Cybernetics and Innovation 2022 "Ai

 2. บทความวิจัย

  ปัญหาจากการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน ซึ่งกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์" และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE International Conference on Cybernetics and Innovation 2022 "Ai

 3. บทความวิชาการ

  ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

  วารสารรัชภาคย์

 4. บทความวิชาการ

  ปัญหาความต้องการในการอุ้มบุญ

  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 5. บทความวิชาการ

  Alternative Justice Process for Disputes on Properties in Civil Case

  -

 6. บทความวิชาการ

  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 7. บทความวิชาการ

  เสรีภาพในการชุมนุนตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2562

  -

 8. บทความวิชาการ

  เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 9. บทความวิชาการ

  การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562

  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 10. บทความวิชาการ

  สิทธิในการตั้งครอบครัวของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

การพัฒนาตนเอง

 1. ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพประชาธิปไตย
 2. สัมนาวิชาการตามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานอัยการสูงสุด
 3. สื่อสังคมออนไลน์กับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิตอล
 4. งานเสวนาวิชาการผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต
 6. สัมนาวิชาการอนาคต startup มุมองกฎหมายบทเรียนจากต่างประเทศ
 7. การเสวนาพิเศษการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เดินหน้าหรือถอยหลัง
 8. การเสวนาวิชาการ ปัญหาในการนำการพิจารณาคดีตามระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลไทย
 9. เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ "สถาบันกษัตริย์กับประเทศไทย"
 10. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่
 11. สัมมนาทางวิชาการ "ส่องกฎหมายฉายหนัง มองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศผ่านภาพยนต์ Eye in the sky ภายใต้โครงการ Internation Law and Films"
 12. งานเสวนาวิชาการ "มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิ หรือกระทบการแบ่งแยกกอำนาจ"
 13. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย
 14. เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สมจ)
 15. หลักนิติธรรมกับรัฐธรรมนูญ
 16. เสวนาวิชาการ "จากไวมาร์ฯถึงเผด็จการวิทยา: ประชาธิปไตยไขว้เผด็จการ"
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play