อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิจัย

  A STUDY OF ONLINE SHOPPING BEHAVIOR OF STUDENTS OF FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

 2. บทความวิจัย

  การศึกษาปัญหาการฟังจับใจความจากข่าวภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

 3. บทความวิจัย

  การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9

สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play