อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

เลขานุการสาขา

อ.ดร.ลักขณา แสงแดง

การศึกษา

 • ศป.ด.

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.ม.

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศป.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาตนเอง

 1. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏและเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่ม MMS งานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 2. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ
 3. การเขียนโครงร่างวิจัยและโจทย์วิจัย
 4. การประชุมวิชาการเรื่อง วิธีวิทยาปัญญาชนกับก้าวต่อไปของศาสตร์แห่งมนุษย์
 5. การประชุมวิชาการการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
0%
Drag View Close play