อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

เลขานุการสาขา

อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร์

การศึกษา

  • วท.ม.

    มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  • วท.บ.

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0%
Drag View Close play