อาจารย์ประจำ

สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program

อาจารย์ประจำสาขา

อ.ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ

supawich.puang@vru.ac.th

การศึกษา

 • น.ม.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • น.บ.

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ | download

  วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 2. บทความวิจัย | download

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

  วารสารสถาบันรัชต์ภาคย์

0%
Drag View Close play