อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

กรรมการสาขา

อ.สุพรรณี เรืองสงค์

การศึกษา

 • ศศ.ม.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิจัย

  การตั้งชื่อวัดมอญในจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวรรณวิทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 21 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

 2. บทความวิจัย

  คำศัพท์เกี่ยวกับการปรุงอาหารในภาษาไทใหญ่: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

  วารสารศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 20 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Exam สำหรับอาจารย์ผู้สอน
 3. หัวข้อ Multimodal Analysis of Digital Communication
 4. หัวข้อทฤษฎีวรรณยุกต์
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุกและผสมผสานด้วย MOOC"
0%
Drag View Close play