อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

อาจารย์ประจำสาขา

อ.ดร.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร

mukkarin.wi@vru.ac.th

การศึกษา

 • Ph.D. (Language, Literacy, and Culture)

  University of Massachusetts Amherst

 • อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิจัย

  Representations of Power Relations in Thai Preadolescent Realistic Fiction About Karen People

  Journal of Children's Literature VOL 47 NO 1 SPRING 2021

 2. เอกสารประกอบการสอน

  Introduction to Literature

  2564

 3. บทความวิชาการ

  ความสำคัญของวรรณกรรมพหุวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนไทย

  Forthcoming

0%
Drag View Close play