อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

กรรมการสาขา

ผศ.ปาริชาต ผดุงศิลป์

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 • อักษรศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. ตำรา

  English for Office Work 1

  English for Office Work 1

การพัฒนาตนเอง

 1. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 2. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60
 3. ELT Pathways to Professional Excellence
 4. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
 5. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 6. หลักสุตรการเขียนบทความวิชาการ
 7. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม
 8. อบรม ประกันคุณภาพภายใน 57
 9. อบรม Google Apps For Education รุ่นที่ 5 บุคลากรสายวิชาการ
 10. หลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 11. หลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 12. หลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 13. ให้อาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสุตร ประจำปีการศึกษา 2558
 14. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสุตร ประจำปีการศึกษา 2558
 15. โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2
 16. มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 17. เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 18. เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 19. เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ
 20. ให้อาจารย์ไปราชการ โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Uncanny encounters : dubbing and Performance
 21. โครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา
 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 23. Development of Curriculum, Methodologies and Materials for English Language Lecturers and Teacher-Trainers of Rajabhat Universities
 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการฯ
 25. Critical Competencies for the 21st Century Language Classroom
 26. Programmer for International Symposium on Teaching, Learning and Quality
 27. อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน
 28. การวิจัยในชั้นเรียน
 29. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 30. การอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ (บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย)
 31. การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
 32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
0%
Drag View Close play