อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • ศม. จิตรกรรม

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ศบ. จิตรกรรม

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย

 1. วิจัย

  เงาสะท้อนความเปลี่ยนเปลงของชีวิตในธรรมชาติ

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. ตำรา

  การสร้างสรรค์เทคนิคในผลงานจิตรกรรมชั้นสูง

  01-12-2556

 2. เอกสารประกอบการสอน

  การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ

  25-11-2556

 3. งานสร้างสรรค์

  ร่องรอยแห่งความเปลี่ยนแปลงของชีวิตในธรรมชาติ

  Gossip gallery bkk 2553

 4. เอกสารประกอบการสอน

  ภาพพิมพ์พื้นฐาน

  05-08-2552

 5. ตำรา

  เทคนิคในผลงานจิตรกรรม

  09-02-2552

การพัฒนาตนเอง

 1. อบรม หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 2. The future of art collboration no.3, DPU
 3. Art workshop international
 4. RMUTI International Art Workshop
 5. International Art Festival And Art Workshop In Thailand
 6. ไปราชการ
 7. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 8. เข้าร่วมภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม เพื่อชาติศาสนา พระมหากษัติรย์
 9. วไลยอลงกรณ์น้อมลำรึกพระมหากรุณาธิคุณ
 10. ให้อาจารย์ไปราชการ 28 ตค 2558
 11. การแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง
 12. อบรมโครงการเชิงปฎิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่2
 13. ให้อาจารย์ไปราชการวันที่2 กย 2558
 14. อบรมผู้ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนเอกสารคำสอน
 15. วาดรูปด้วยใจ ศรัทธาในพระเจ้าแผ่นดิน
 16. อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ education 4.0 ครั้งที่1
 17. อบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ 2559
 18. อบรมบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดผลและการประเมินผล
 19. อบรมเชิงปฎิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 20. อบรมมาตราฐานการเรียนรู้ 5ด้าน ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 21. อบรมโครงการเชิงปฎิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่2
 22. ให้อาจารย์ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ (28-29 ส.ค. 57
 23. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 24. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play