อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ.

  ม.เชียงใหม่

งานวิจัย

 1. วิจัย

  โครงการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2554

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

  การเมือง การบริหาร และกฎหมายคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐)

การพัฒนาตนเอง

 1. การอ่านและการค้นคว้าในยุคดิจิทัล: ความท้าทายในยุค Thailand 4.0
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ฯ
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 5. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 6. การจัดการเรียรู้เชิงผลติภาพ
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play