อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • กศ.ม.

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • กศ.ม.

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • กศ.บ.

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การศึกษาและพัฒนาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์, กรณีศึกษาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ของ วินเซนต์ ฟาน ก๊อก

 2. วิจัย

  การศึกษาและพัฒนาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์, กรณีศึกษาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ของ วินเซนต์ ฟาน ก๊อก

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การวาดเส้นสร้างสรรค์ : ภาพพิมพ์

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่3 2559

 2. บทความวิชาการ

  การวาดเส้นสร้างสรรค์ : ภาพพิมพ์

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 2559

 3. บทความวิชาการ

  การวาดเส้นสร้างสรรค์

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ฉบับที่1 ปีที่6 2559

 4. ตำรา

  ศิลปะและธุรกิจ 2

 5. ตำรา

  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 253

 6. ตำรา

  ประติมากรรมหิน

 7. ตำรา

  กระเบื้องตกแต่งพุทธสถาปัตยกรรม

 8. ตำรา

  ศิลปะและธุรกิจ

 9. ตำรา

  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

การพัฒนาตนเอง

 1. ให้บุคลากรสายวิชาการเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 15 กพ 61 (อ ทั้งคณะ)
 2. ให้ไปราชการโครงการฝึกอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับหลักสูตร RDU senior executive university gngagement for sustainabibity (อ สมศิริ)
 3. ให้ไปราชการโครงการฝึกอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง RDU senior executive university gngagement for sustainabibity
 4. ให้ไปราชการโครงการฝึกอบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง RDU senior executive university gngagement for sustainabibity วันที่ 7 - 9 มค 60 (อ สมศิริ)
 5. ให้บุคบากรไปราชการศึกษาดูงาน ณ วิยาลัยโพธิวิชชาลัย ม ศรีนครินทร์วิโรฒ จ สระแก้ว วันที่ 8 - 10 สค 60
 6. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 วันที่ 17 - 18 กค 60
 7. ใหม่ ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 8. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60
 9. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 มีค 60)
 10. ให้อาจารย๋เข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ในวันที่ 24 มีค 60.
 11. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (วันที่ 10 มค 60)
 12. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การเชียนบทความวิจัย ภาคเช้า
 13. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย ภาคบ่าย
 14. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย ภาคบ่ายให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย ภาคบ่ายให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย ภาคบ่ายให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขีย
 15. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การเชียนบทความวิจัย ภาคเช้า
 16. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 17. ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วันที่ 27 ตค 59
 18. ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วันที่ 27 ตค 59ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วันที่ 27 ตค 59ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
 19. ขออนุญาตไปราชการวันที่ 3 - 4 กย 59 (อ สมศิริ) อบรมและปฏิบัติการภาพพิมพ์
 20. ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมผุ้ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
 21. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม วันที่ 25 - 26 กค 59
 22. ให้ข้าราชการ อาจาย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกันคุณภาพภายใน 57
 23. ให้อาจารยืเข้าอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 24. เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 ถึง 15 มีค 59
 25. เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 ถึง 15 มีค 59
 26. เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 27. เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 28. ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 29. ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 30. รื่อง ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 23 ธค 58 เวลา 8.30 ถึง 16.30 น
 31. เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58
 32. เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
 33. จ้งข้อมูลการส่งตำรา โครงการตำรา 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่วไลยอลงกรณ์ (สสว)
 34. ให้อาจารย์ไปราชการ การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติฯ
 35. ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหมวด GE
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play