อาจารย์อาวุโส

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

อาจารย์อาวุโส

รศ.สมศิริ อรุโณทัย

การศึกษา

 • ศิลปศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • ศิลปศึกษามหาบัณฑิต)(กศ.ม.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • ศิลปะศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การศึกษาและพัฒนาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์, กรณีศึกษาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ของ วินเซนต์ ฟาน ก๊อก

 2. วิจัย

  การศึกษาและพัฒนาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์, กรณีศึกษาจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ของ วินเซนต์ ฟาน ก๊อก

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การวาดเส้นสร้างสรรค์ : ภาพพิมพ์

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่3 2559

 2. บทความวิชาการ

  การวาดเส้นสร้างสรรค์ : ภาพพิมพ์

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 2559

 3. บทความวิชาการ

  การวาดเส้นสร้างสรรค์

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ฉบับที่1 ปีที่6 2559

 4. ตำรา

  ศิลปะและธุรกิจ 2

 5. ตำรา

  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 253

 6. ตำรา

  ประติมากรรมหิน

 7. ตำรา

  กระเบื้องตกแต่งพุทธสถาปัตยกรรม

 8. ตำรา

  ศิลปะและธุรกิจ

 9. ตำรา

  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

0%
Drag View Close play