อาจารย์อาวุโส

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

อาจารย์อาวุโส

ผศ.วินิจ จำปา

vinitjumpa@gmail.com

การศึกษา

 • (ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา)(ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา )

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง

 • ศษ.บ.ศิลปกรรมศึกษา(ศษฺ.บ ศิลปกรรมศึกษา)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง

 • ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา) (ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง )

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง

 • ศษ.บ.ศิลปกรรมศึกษา(ศษฺ.บ ศิลปกรรมศึกษา)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง

 • ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา(ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง

 • ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา ( (ศิลปกรรมบัณฑิตสาขาศิลปกรรมศึกษา))(ศษ.บ ศิลปกรรมศึกษา )

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การออกแบบโปสเตอร์

  วารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นปีที่6ฉบับที่1ประจำปี 2556 สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

 2. ตำรา

  ตำราออกแบบนิเทศศิลป์

 3. เอกสารประกอบการสอน

  หลักการออกแบบศิลปกรรม

 4. ตำรา

  การออกแบบนิเทศศิลป์1

0%
Drag View Close play