อาจารย์อาวุโส

ผศ.เบญจรงค์ กุลสุ

การศึกษา

  • มานุษยดุริยางควิทยา (ศศ.ม.)

    มศว.

  • มานุษยดุริยางควิทยา(ศศม)

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  • สังคมศึกษา(กศ.บ.)

    มศว.สงขลา

0%
Drag View Close play