อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

กรรมการสาขา

ผศ.มณเฑียร รุ่งหิรัญ

monthienmusic@gmail.com

การศึกษา

 • ศศ.ม วัฒนธรรมการดนตรี

  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2. งานสร้างสรรค์

  โครงการเผยแพร่และเข้าร่วมโครงการเผยแพร่และเข้าร่วมการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

  -

 3. งานสร้างสรรค์

  Contemporary thai music

  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ
 2. เสวนากาแฟดนตรีบำบัด
 3. ประชุมดนตรีแจ๊สนานาชาติแห่งประเทศไทย Thailand International jazz Conference 2019
 4. พัฒนาทักษะวิชาชีพและเพิ่มพูนประสบการณ์ดนตรีเพื่อก้าวสู่ระดับสากล
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 7. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 8. อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 9. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
 10. ร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 11. การเขียนบทความดนตรีเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 13. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 14. โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ
 15. โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2
 16. กิจกรรมบำบัดเพื่อเด็กกลุ่มอาการออทิสติกและพัฒนาการช้า
 17. Piano teaching method for paino teacher
 18. เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วั
 19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 20. โครงการสัมมนา ความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา
 21. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 22. โครงการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง
 23. โครงอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการ
 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557
 25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557
0%
Drag View Close play