อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development

กรรมการสาขา

ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์

การศึกษา

 • ปร.ด.

  มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี

งานวิจัย

 1. วิจัย

  โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ จ. สระแก้ว

 2. วิจัย

  การสร้างความเข้มแข็งด้วยพลังชุมชนเพื่อการจัดการตนเองอย่างยั่งยืนพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านเนิสะอาด ต.หนองนำ้ใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

  ประชุมวิชาการ ราชภัฎอุุตรดิตถ์ (แบบโปรเตอร์)

 2. บทความวิชาการ

  แนวทางการจัดการชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน กรณี บ้านหัวคู ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวงจ.พระนครศรีอยุธยา

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการอบรมบุคลากร ฯ
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการเขียนบทความวิชาการ
 3. โครงการยุทธศาตร์พัฒนาท้องถิ่น
 4. โครงการ การตรวจประกัน ฯ
 5. ประชุทสัมมนาทำแผนปฏิบัติการ
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ฯ ปี 2561
 7. โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ฯ
 8. โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ
 9. การอบรมทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ
 10. การสัมมนา กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ของไทยเปรียบเทียบเกาหลี
 11. การประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 6
 12. การอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 13. โครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ
 14. โครงการถอดบทเรียนประกันคุณภาพการศึกา ฯ
 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2560
 16. โครงการ "จัดการความรู้" Education 4.0 ครั้งที่ 1
 17. โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการบริหารหลักสูตรตามเกรณฑ์มาตรฐาน ฯ"
 18. โครงการอบรมเรื่องบทสรุปของการสอน ฯ
 19. ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงชนบทในสังคมไทย ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว
 20. โครงการการทบทวนการสอบเพื่องานประกันคุณภาพนักศึกษา ฯ
 21. โครงการการพัฒนาชุมชนคามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ
 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
 23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี2558
 24. โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษา
 25. โครงการอบรมการเข้าตำแหน่งทางวิชาการ
 26. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา
 27. โครงการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 28. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 29. โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
 30. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
0%
Drag View Close play