อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development

กรรมการสาขา

ผศ.ดร.ชนินทร สวณภักดี

การศึกษา

 • สส.ด.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศศ.ม.

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางมรดกวัฒนธรรม 9 เส้นทาง : ศึกษากรณี เส้นทางที่ 1 มรดกวัฒธรรมไทยกลุ่ม “อาณาจักรล้านนา – อยุธยา”

 2. วิจัย

  การพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การศึกษาผู้ประกอบการภาคเกษตร:ชาวนาภาคกลาง

  Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 26 มิ.ย. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

 2. บทความวิชาการ

  ชาวนาภาคกลางกับวิถีแห่งการพัฒนาสู่ความไม่ยั่งยืน

  Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการจัดการ:สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 31 พ.ค.2562 วิทยาลับนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

 3. เอกสารประกอบการสอน

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน

  -

การพัฒนาตนเอง

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน"
 2. สัมมนาวิชาการ "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน"
0%
Drag View Close play