อาจารย์อาวุโส

อ.ดร.ประพีร์พร อักษรศรี

papeepon_28@hotmail.com

การศึกษา

 • การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปร.ด. )

  มรภ.ราชนครินทร์

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ป.ร.ด.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 • การจัดการพัฒนาสังคม (พบ.ม.)

  นิด้า

 • นาฏศิลป์(ศศ.บ.)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  SUSTAINABLE COMMUNITY ENTERPRISES IN THAILAND: AN APPROACH DEVELOPED BASED ON EXPERIENCE AND HOW NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS CAN ENHANCE IMPLEMENTATION.

  หนังสือชื่อ Technological Solutions for Sustainable Business Practices in Asia

0%
Drag View Close play