อาจารย์อาวุโส

ผศ.ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ

toom_sripen@outlook.com

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร์)(ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา))

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ครุศาตรบัณพิต(ค.บ.)

  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การอนุรักษ์หุ่นกระบอกของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  เรื่องการอนุรักษ์หุ่นกระบอกของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

  วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม๓์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 9

 2. ตำรา

  เรื่องลิเก

  วารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

0%
Drag View Close play