อาจารย์ประจำ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ฺBachelor of Political Sciences Program in Political Sciences

กรรมการสาขา

ผศ.ปิยะ สงวนสิน

piya_on@hotmail.com

การศึกษา

 • ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนาสังคม)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

 • ศษ.บ.(ธุรกิจศึกษา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเเนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาสในการพัฒนาสังคมไทย

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2. บทความวิชาการ

  การตีความคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของชุมชนสุเหร่าใหม่เจริญ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 3. บทความวิชาการ

  การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมพลเมืองดี

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 4. ตำรา

  การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ

  -

 5. บทความวิชาการ

  ช่องทางของการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดการเมืองไทย

  Proceedings “จริยธรรมการวิจัยสูู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย”ฉบับที่ 1 ปี 2562

 6. บทความวิชาการ

  แนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลาง

  วไลยปริทัศน์ ฉบับที่ 2 2017

 7. บทความวิชาการ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาส∗

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 3

การพัฒนาตนเอง

 1. ประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ"
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 1 มิย 62
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิ "ใจ" รุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System
 4. การอบรมเรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุรวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (TQR)
 5. การนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ
 6. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ วันที่ 1
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 - 12 มค 61)
 8. สร้างวินัยการออม เตรียมความพร้อมเมื่อสูงวัย
 9. ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ
 10. วิทยากร บรรยายวิชาพลวัตโลก ของหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ
 11. อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 - 20 ตค 60)
 12. หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL (Paper Base)
 13. อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) วันที่ 20 - 22 กค 60
 14. เส้นทางลัดสู่การเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus
 15. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 16. เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
 17. อบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 (วันที่ 23 กพ 60)
 18. ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 19. วิทยากรบรรยายหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ เรื่องพลวัตโลก
 20. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ (ภาคเช้า) วันที่ 7 ตค 59
 21. อบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ (ภาคเช้า)
 22. การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม
 23. อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 24. โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ
 25. อบรมโครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2 ;วันที่ 27 เมย 59
 26. เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 14 ถึง 15 มีค 59
 27. เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 28. เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58
 29. ให้อาจารย์ไปราชการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (6-7 ส.ค. 57)16 พ.ค. 2557
 30. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)2 มิ.ย. 2557
 31. ให้อาจารย์ไปราชการ โครงการประชุมสัมมนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการฯ (5-6 มิ.ย. 57)21 พ.ค. 2557
 32. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง (22 เม.ย. 57)
 33. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก รุ่นที่ 2 (18-22 พ.ย. 56)
 34. ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (21-22 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556
 35. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ (16 ต.ค. , 6 พ.ย. , 4 ธ.ค. 56 , 8 ม.ค. 57)7 ต.ค. 2556
 36. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556
 37. ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (2 ต.ค. 56)27 ก.ย. 2556
0%
Drag View Close play