อาจารย์ประจำ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ฺBachelor of Political Sciences Program in Political Sciences

ประธานสาขา

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

Darunsak@vru.ac.th

การศึกษา

 • ปร.ด. (การเมือง)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • รบ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

 • บธ.บ.(บริหารงานบุคคล)

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานวิจัย

 1. วิจัย

  สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกองทุนกยศ.

 2. วิจัย

  วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกองทุนกยศ.

 3. วิจัย

  การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธขมุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 4. วิจัย

  สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ)

 5. วิจัย

  การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการโลจิติส และห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

 6. วิจัย

  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของอาเซียน

 7. วิจัย

  วิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 8. วิจัย

  การศึกษาการสร้างตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานีสู่ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย”

 9. วิจัย

  ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

 10. วิจัย

  โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระ

 11. วิจัย

  ศึกษาวิเคราะห์แผนที่ข้อมูลประชากรและสวัสดิการสังคมชาติพันธุ์ชาวเล

 12. วิจัย

  ประชาธิปไตยชุมชนสู่การเรียนรู้ภาคพลเมือง ด้านการจัดการทุนชุมชนตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 13. วิจัย

  ประชาธิปไตยชุมชน จังหวัดปทุมธานี

 14. วิจัย

  ประชาธิปไตยชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด นครปฐม นครนายก สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแก้ว

 15. วิจัย

  งานวิจัยการจัดทำแผนพัฒนาพรรคการเมือง ระยะ3ปี 2552-2555

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. ตำรา

  มหาวิทยาลัยไทย:ก้าวให้พ้นกับดักโลกาภิวัตน์ไปให้ได้

  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2. ตำรา | download

  มหาวิทยาลัยไทย:ก้าวให้พ้นกับดักโลกาภิวัตน์ไปให้ได้

  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3. บทความวิชาการ

  มหาวิทยาลัยไทยบนเส้นทางการปรับตัวแบะเปลี่ยนแปลงยุคหลังโลกาภิวัตน์ กับการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่า

  หนังสือ อุดมศึกษาสาขาที่ถูกลืม

 4. เอกสารประกอบการสอน

  การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  2561

 5. บทความวิชาการ

  The Success of Putting Good Governance into Practice of the Local Administrative Organizations in Central Region of Thailand

  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3248095#

 6. บทความวิชาการ

  โลกในอนาคต : หลังโลกาภิวัตน์

  หนังสือ ความเป็นผู้นำทางการศึกษา

 7. บทความวิชาการ

  The Study of Living and Arable Land Management Model in Phuech-Udom Subdistrict, Lamlukka District, Pathum Thani Province, Thailand

  International Journal of Crime, Law and Social Issues, Vol. 5, No. 1

 8. บทความวิชาการ

  การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน : กรณีศึกษา ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  ารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

 9. บทความวิชาการ

  การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน : กรณีศึกษาตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่12 ฉบับที่2 เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม 2560

 10. บทความวิชาการ

  การศึกษาการสร้างตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานีสู่ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2560)

 11. บทความวิชาการ

  Causal Factors of Success in the Good Governance Implementation of Local Administrative Organizations in Central Region, Thailand

  Asian Political Science Review,

 12. บทความวิชาการ

  โลกาภิวัตน์สู่หลังโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยไทยในศตวรรษที่ 21

  วารสารศูนย์เอเชียตะวันออก

 13. บทความวิชาการ

  หลักการจัดการนิยมใหม่ (new managerialism model)กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในสภาวการณ์เป็นระเบียบหรือไร้ระเบียบ (เลอะเทอะ)

  Husology

 14. บทความวิชาการ

  มหาวิทยาลัยภายใต้กระแสทุนิยมโลกภิวัตน์กับการจัดการศึกษาให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพาณิชย์

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์

 15. เอกสารประกอบการสอน | download

  เวทีทางออกประเทศไทย

 16. บทความวิชาการ

  มหาวิทยาลัยไทยในยุคทุนนิยม โลกาภิวัตน์:จุดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์บนความท้าทาย

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

การพัฒนาตนเอง

 1. อบรมเชิงผลิตภาพ
 2. อบรมการเขียนประกัน
 3. อบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สกว ท้องถิ่น
 4. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดการข้อมูลการวิจัย และพัฒนาชุมชน (สสส.)
 5. เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ
 6. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติEdpEx Sharing day
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน
 8. นักวิชาการเพื่อสังคม
 9. ถอดบทเรียนประกันคุณภาพภายใน
 10. พัฒนาศักยภาพวิชาการรับใช้สังคม
 11. ประกันคุณภาพการศึกษา
 12. แนวคิดและเครื่องมือการทำงานวิขาการรับใช้สังคม
 13. การอบรมวิจัยในตัวมนุษย์
 14. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 15. 2557-CMH-250 ให้อาจารย์ไปราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยฯ
 16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 17. โครงการแลกเปลี่ยนรู้ทางวิชาการฯ
 18. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจฯ
 19. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง
 20. มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557
 21. โครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ
 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ
 23. ให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความเป็นครู และความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบฯ (19-20 ธ.ค. 56)6 ธ.ค. 2556
 24. โครงการอบรมและพัฒนาค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
 25. ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 143
 26. ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา
 27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ
 28. 2556-CMV-1876 ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556
0%
Drag View Close play