อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

กรรมการสาขา

อ.ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ

w_setecha@hotmail.com

การศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • รป.ด.

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาตนเอง

 1. innovative and sustainable development of English Language Teaching (ELT) in the Digital world
 2. ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาสรรถนะตามพันธกิจของ ม. เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนนรู้ผ่านเกมส์ วันที่ 22 มค 62
 3. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 4. โครงการประชุมระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 5. การสอนภาษาอังกฤษ TU-TESOL
 6. ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TU-TESOL)
 7. ระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรม
 8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี 2560
 9. 2017 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Culture of Leisure-Balance of life
 10. อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
 11. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พรบ. ใหม่
 12. การทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560
 13. เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสุตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 1-2 พย 59
 14. สองภาษาสร้างได้? การเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กและผู้ใหญ่
 15. สองภาษาสร้างได้? การเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็กและผู้ใหญ่
 16. บริการวิชาการสู่ควมเป็นเลิศ
 17. โครงการทวนสอบเพื่อประกันคุณภาพ
 18. อบรมอาจารย์สหกิจศึกษา
0%
Drag View Close play