อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • อ.ม.

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ.

  มศว.

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. ตำรา

  ตำรา VGE 102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง)

 2. ตำรา

  การใช้ภาาษไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร บทที่ 5 การพัฒนาทักษะการอ่าน

  -

 3. ตำรา

  ภาษาไทยสำหรับครู

การพัฒนาตนเอง

 1. เพิ่มพูนความรู้ภาษาไทยร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
 3. อบรอมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 4. "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ใหม่"
 5. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป"
 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ รุ่นที่ 3"
 8. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 9. "แนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 10. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร" ประจำปีการศึกษา 2559
 11. การจัดทำผลการเรียนรู้ 5ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 12. อบรมหัวข้อ"Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว"
 13. "ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล"
 14. โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ:การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณาพการศึกษา
 15. อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play