อาจารย์อาวุโส

ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช

การศึกษา

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(คด. (อุดมศึกษา))

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)(อ.ม. )

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)(อ.บ. )

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัย

 1. วิจัย

  ความต้องการสารสนเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้านสระแก้ว

 2. วิจัย

  รายงานการวิจัยเรื่องการใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว

 3. วิจัย

  การแสวงหาสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอนวิชาสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0%
Drag View Close play