อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

กรรมการสาขา

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

การศึกษา

  • ศศ.ม.

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • กศ.บ.

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0%
Drag View Close play