อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

กรรมการสาขา

อ.ดร.มนัส สายเสมา

การศึกษา

  • ค.ด.

    มหวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

  • กศ.ม.

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

  • อ.บ.

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0%
Drag View Close play