เลขานุการสาขา

ผศ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ

การศึกษา

 • รป.ด.

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

 • รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ร.บ.รัฐศาสตร์การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย

 1. วิจัย

  วิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

 2. วิจัย

  ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ ฉบับที่ 1/ ปีที่ 13

 2. บทความวิชาการ

  ปัจจัยที่ก าหนดวัฒนธรรมองค์การ: ส ารวจผลการศึกษาตามแนวทาง Functionalist และ Interpretivist

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)/ฉบับที่ 3/ปีที่ 7

 3. บทความวิชาการ

  หลักการทรงงานกับประชาธิปไตยไทย

  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ)/ ปีที่ 9

 4. บทความวิชาการ

  ความชอบธรรมของอำนาจในการปกครองตามแนวคิดแบบพุทธ และพราหมณ์

  วารสารวไลยอลงการณ์ปริทัศน์/ ฉบับที่ 2/ ปีที่ 5

 5. บทความวิชาการ

  บทความ : ความชอบธรรมของอำนาจในการปกครองตามแนวคิดแบบพุทธ และพราหมณ์

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

 6. บทความวิชาการ

  วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

  วารารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ ฉบับที่ 2/ ปีที่ 10

 7. บทความวิชาการ

  วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ ฉบับที่ 1/ ปีที่ 10

การพัฒนาตนเอง

 1. ฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 2. ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
 3. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 4. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
 5. รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
 6. ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
 7. สัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 8. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
 9. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน
 10. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 11. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
 12. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 13. การจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
 14. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ซ และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4
 15. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
 16. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 17. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2
 18. ถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 19. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน
 20. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0
 21. การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตาม EdPex
 22. บทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผล
 23. EdPex Sharing Day
 24. การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 25. Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 26. ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 27. การทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 28. สัมมนาทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
 29. การจัดตั้งหน่วยงานและการขอรับรรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการฯ
 31. โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์
 32. โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง
 33. โครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ
 34. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
0%
Drag View Close play