อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

กรรมการสาขา

ผศ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

การศึกษา

 • วท.ด.

  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • กศ.ม.

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ศศ.บ.

  สถาบันราชภัฏธนบุรี

งานวิจัย

 1. วิจัย

  รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 8 บ้านคลองถ้ําตะบัน ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 2. วิจัย

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การศึกษาความสัมพันธระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมั ภ์

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปีที่พิมพิ์ 2562

 2. บทความวิชาการ

  ปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปีที่พิมพิ์ 2562

 3. บทความวิชาการ

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และมุมมองเกี่ยวกับเวลากับความคิดเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปีที่พิมพิ์ 2562

 4. บทความวิชาการ

  ผลของการให้คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

  การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ”จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” ISBN 2586-8837 ปี ท่ี 3

 5. บทความวิชาการ

  การศึกษาความสัมพนั ธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การสนับสนนุ ด้านการ เรียนของผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนกับการใช้ชีวิตของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมั ภ์

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปีที่พิมพิ์ 2562

 6. บทความวิชาการ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยทางการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 7. บทความวิชาการ

  ผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 "การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"

 8. บทความวิชาการ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานี.

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

การพัฒนาตนเอง

 1. จิตวิทยาทันสมัยกับการดำเนินชีวิต
 2. อบรมหลักสูตร ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งฯ
 3. ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งฯ
 4. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-5 กค 62
 5. การคัดกรองสุขภาพจิตนักศึกษา
 6. การประชุมและเสนอผลงานระดับชาติทางจิตวิทยา
 7. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 8. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 9. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติกรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันในสังคมเพื่่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนฯ
 10. โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ
 11. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 12. แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS ti
 13. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
 14. อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ productive learning
 15. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 16. QA Sharing
 17. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 18. กิจกรรมอบรมและผลิตวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตสำหรับอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
 19. Intelligence for Learning in Digital Age
 20. Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 21. ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 22. การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุมฺระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 23. โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ
 24. โครงการอบรมทางวิชาการ LISREL
 25. โครงการอบรมทางวิชาการ MPLUS
 26. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 27. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 28. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 29. ใหม่ ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 30. การวัดผลและการประเมินผล
 31. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 32. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
 33. Research Zone : Phase 118
 34. หลักสูตรการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง
 35. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
 36. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพภายใน
 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 38. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 39. โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผล
 40. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 2
0%
Drag View Close play