อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

กรรมการสาขา

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

hathairat@vru.ac.th

การศึกษา

 • ประชากรศึกษา

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จิตวิทยาชุมชน

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • จิตวิทยา

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย

 1. วิจัย

  โครงการวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจฐานรากกึ่งเมืองกึ่งชนบทโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 2. วิจัย

  พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา : กรณีศึกษาในเขต กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

 2. บทความวิชาการ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

 3. บทความวิชาการ

  ธรรมชาติเพื่อชีวิตที่ดีงาม: แบบอย่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่9 ฉบับที่1 เดือน มกราคม-เมษายน 2562

 4. เอกสารประกอบการสอน

  จิตวิทยาครอบครัว

  -

 5. ตำรา

  จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น

  -

 6. บทความวิชาการ

  การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมุมมองใหม่: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ A New Perspective to Promote Health Behavior: Moving from theory to practice.

  การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ THE 41ST NATIONAL AND INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE, 8-9 DECEMBER 2016.

 7. บทความวิชาการ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานี.

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 6(3).

 8. เอกสารประกอบการสอน

  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  เอกสารการสอน มสธ.

 9. บทความวิชาการ

  A LEARNING PROCESS OF VOLUNTEER SPIRIT DEVELOPMENT IN YOUTHS: THE RAK KHAO CHAMAO GROUP

  Thammasat Review volume 17, 2014

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกาษาภายในฯ วันที่ 28-29 สค 62 (อ ภิศักดิ์)
 2. โครงการอบรมการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตามแนวทาง EdPEx วันที่ 25 - 26 มิย 62 (สมจ)
 3. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (ทำแผนคณะ วันที่ 27 - 28 พค 62 ณ เขาใหญ่)
 4. กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์
 5. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 6. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ มรภ วไลยอลงกรณ์ฯ
 8. โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 9. การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 10. บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 11. การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 12. การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 13. QA Sharing
 14. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 15. ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ
 16. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 17. การอบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 24 (สกอ)
 18. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
 19. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0
 20. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 21. เปิดหลักสูตรโท-เอกอย่างไรให้ตอบโจทย์
 22. เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเติมเต็มความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 23. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหน่วยจัดการร่วมกับ สสส.ในระดับพื้นที่ (Node) สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก
 24. การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม
 25. เข้าร่วมอบรม Thailand Engagement
 26. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” ระยะสั้น (In House)
 27. โครงการอบรมปฐมนิเทศ “หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่
 28. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน
 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 30. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 31. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 32. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 33. โครงการการเข้าค่ายวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ
 34. อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 35. การวัดและการประเมินผล
 36. การ ใช้google form และgoogle classroom ในการจัดการเรียนรู้
 37. เข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58
 38. การปรึกษาทางเลือกเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางสังคมกรณีเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
 39. โครงการประชุมทางวิชาการ
 40. อบรมเชิงปฏิบัติการ Couple Therapy
0%
Drag View Close play