อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

ประธานสาขา

อ.ดร.มนฤดี   ช่วงฉ่ำ

การศึกษา

 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • บริหารทรัพยากรมนุษย์

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น

  -

 2. บทความวิชาการ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

 3. เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น

การพัฒนาตนเอง

 1. อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ VRU Grad English Test สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
 2. เครือข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น "โอกาสของชุมชนกับการพัฒนาโครงการเกษตรในเมือง"
 3. โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
 4. แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ, ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม : แนวคิดและแนวทางที่นิยมดำเนินการแบบสากล
 5. แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ, ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม : แนวคิดและแนวทางที่นิยมดำเนินการแบบสากล
 6. แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ, ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม : แนวคิดและแนวทางที่นิยมดำเนินการแบบสากล
 7. อบรมหลักสูตร อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 8. เขียนผลงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 9. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ
 10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 12. ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุค 4.0 "
 13. สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0
 14. วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง
 15. อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
 16. อบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ
 17. การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม
 18. การบำบัดผสมผสานเพื่อผลลัพธ์ที่ีดี
 19. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 20. The 3rd Engagement Thailand
 21. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 22. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ
 23. อบรมโครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2
 24. อบรมเชิงปฏิบัติการ Edpex sharing day
 25. อบรมเชิงปฏิบัติการ Edpex sharing day
 26. อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 27. อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 28. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือ นศ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1
 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google classroom
 30. การอบรมการใช้ระบบ CHE QA ONLINE
 31. โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 32. โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ การศึกษา
 33. โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพนักศึกษา PDCA
 34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
 35. อบรมเชิงปฏิบัติการ (CHE QA ONLINE SYSTEM)
 36. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (
 37. อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายปฏิบัติการผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557
 38. มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557
 39. โครงการยกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ
 40. อบรม เทคนิคการจัดการความรู้ การวัดผลฯ
 41. อบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา
 42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ
 43. ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา
 44. การเพิ่มคุณค่าให้กับตำราและผลงานวิชาการ
0%
Drag View Close play