อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

กรรมการสาขา

อ.ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง

การศึกษา

 • ปร.ด.

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ศศ.ม.

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ศษ.บ.

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. งานสร้างสรรค์

  วิลาสภิรมย์ : การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ม.อ.ตรัง วิจัยประจำปี 2563

 2. งานสร้างสรรค์

  วิลาสภิรมย์ : การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ม.อ.ตรัง วิจัยประจำปี 2563

 3. บทความวิชาการ

  รำมอญ: ความเป็นมาและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

 4. บทความวิชาการ

  รำมอญ: ความเป็นมาและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

 5. บทความวิชาการ

  รำมอญ: ความเป็นมาและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

 6. งานสร้างสรรค์

  การสร้างศูนย์การเรียนรู้ไก่ชนสู่ชุมชนสีขาว

  งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่3

 7. งานสร้างสรรค์

  ปลาบู่ทอง: การสร้างสื่อนิทานพื้นบ้านกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 18-19 ตุลาคม 2561

 8. บทความวิชาการ

  รำมอญ:ความเป็นมาและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ /ฉบับที่ 2/2561

 9. บทความวิชาการ

  ทัศนานาฏยชาตรี : กระบวนการสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงเพื่อการแข่งขัน

  กระแสวัฒนธรรม/ฉบับที่/33/2560

 10. บทความวิชาการ

  บ้านทรงไทย: พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

  TNIAC 2017 Conference 10 Anniversary

 11. บทความวิชาการ

  รำมอญ: ประเพณีทรงคุณค่าจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

 12. บทความวิชาการ

  เล่ะฮ์โหม่น: การรำ พิธีกรรม จารีต ในจังหวัดปทุมธานี

  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์ศษสตร์และสังคมศาสตร์

 13. บทความวิชาการ

  เล่ะฮ์โหม่น: การรำ พิธีกรรม จารีต ในจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 11 2559

 14. งานสร้างสรรค์

  ทัศนานาฏยชาตรี: กระบวนการสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงเพื่อการแข่งขัน

  กระแสวัฒนธรรม/ฉบับที่/33/2560

 15. บทความวิชาการ

  รำมอญ: ประเพณีทรงคุณค่าจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ฉบับที่2 ปี่ที่6 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

 16. บทความวิชาการ

  The Study of Using Mon Dance in Pathum Thani Province’s Tradition

  World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:9, No:10, 2015

การพัฒนาตนเอง

 1. ให้อาจารย์ไปราชการวันที่ 8 และ 10 เมย 62 (อ ดุสิตธร)
 2. โครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 3. โครงการอบรมResearch Zone 2019 : Phase 144
 4. พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม
 5. ทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
 6. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 7. "How to be a good Inventor"
 8. ลิขสิทธ์ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
 9. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 10. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
 11. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 12. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561
 13. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561
 14. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 15. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา2559
 16. พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย
 17. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและหลักการของ ICH GCP
 18. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว ครั้งที่4
 19. STEM มืออาชีพสำหรับครูอาเชียน
 20. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญา
 21. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day
 22. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 23. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
 24. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว ครั้งที่3
 25. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 26. นาฏกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 27. Thailand 4.0
 28. นาฏกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 29. Thailand 4.0
 30. ถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 31. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว
 32. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
 33. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
 34. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0
 35. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ ฯ
 36. กฏหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการฯ
 37. ค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ
 38. อบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้5ด้านฯ
 39. โครงการการทบทวนสอบเพื่อประกันคุณภาพฯ
 40. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
0%
Drag View Close play