บุคลากร

สายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน

การศึกษา

 • การบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี(บช.ม.)

  มหาวิทยาลัยบูรพา

 • สาขา การบัญชี(บริหารธุรกิจบัณฑิต)

  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี(บธ.บ.)

  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 2. การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
 3. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน ) รุ่นที่ 1
 4. โครงการติดตามผลงานการประเมินค่างานและการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2561
 5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online
 7. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
 8. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.ใหม่
 9. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 10. อบรมการจัดทำระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Project Monitoring)
 11. อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 12. ปฐมนิเทศ "หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ (Node)
 13. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 14. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 15. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 16. โครงการอบรม3ภาษาอาเซียน น่ารู้ (เขมร เวียดนาม เกาหลี)
 17. โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมหลักสูตร
 18. อบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น (ศูนย์ภาษา)
 19. การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้โปรแกรม Attendance Management

สายสนับสนุน

บุคลากร

0%
Drag View Close play