บุคลากร

สายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ประเจียด

การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จ.ปทุมธานี

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การพัฒนาตนเอง

 1. อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
 2. อบรมเครื่องมือทางงานบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKR
 3. อบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 4. อบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
 5. อบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
 6. ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน
 7. การจัดทำคู่มืองานปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าสายอาขีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
 10. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
 11. อบรมเชิงปฏิบัติการการ เรื่อง "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์จากงานประจำ"
 12. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 13. เข้าร่วมอบรม (Google Apps For Education)
 14. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ KM & Benchmarking อีกมาตรฐานของงานประกันคุณภาพ
 15. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 16. ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงฯ
 17. ให้บุคลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร สายสนับสนุน
 18. ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเอกลักษ์ของมหาวิทยาลัยฯ
 19. ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (27 ม.ค. 57)
 20. แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรม เทคนิคการจัดการความรู็ การวัดผลฯ
 21. ไปราชการ โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการสายสนับสนุน
 22. แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา
 23. ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ (21-22 ต.ค. 56)

สายสนับสนุน

บุคลากร

0%
Drag View Close play