บุคลากร

สายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอรนุช ปิ่นทอง

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ )

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 2. โครงการอบรมเครื่องมือทางงานบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKRs
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ พัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรฯ
 4. อบรมการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ
 5. ให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารวมโครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินงานขององค์กร
 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online
 7. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 8. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
 9. อบรมการทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 10. อบรม กฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารภาครัฐที่ดี
 11. อบรม ความรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน
 12. อบรม ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
 13. โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
 14. อบรม สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รู้ใช้พลังงาน

สายสนับสนุน

บุคลากร

0%
Drag View Close play