บุคลากร

สายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางณีรนุช ทิศกระโทก

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การพัฒนาตนเอง

 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing ประจำปีการศึกษา 2561
 2. เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุรภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2561
 3. โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 4. การใช้งานระบบ CHE QA Online
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ" (Productive Learning)
 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

สายสนับสนุน

บุคลากร

0%
Drag View Close play