บุคลากร

สายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวบุษบงก์  วินิยม

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธบ.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 2. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย เรื่อง "ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา"
 3. โครงการอบรมเครื่องมือทางการบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKRs
 4. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 5. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 6. ศึกษาดูงานด้านจิตอาสา
 7. โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ
 8. อบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ"
 9. โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ
 10. โครงการจัดการมาตรฐานและการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ"
 11. อบรมหลักสูตร "ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่น 1"
 12. อบรมหลักสูตร"การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่น 1"
 13. โครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินงานขององค์กร
 14. โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
 15. โครงการติดตามผลงานการประเมินค่างานและการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
 16. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online
 18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 20. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ" (Productive Learning)
 21. กิจกรรม "การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559"
 22. โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
 23. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
 24. โครงการสิงห์-ราชภัฏ อาสาทำฝายชะลอน้ำรักษาระบบนิเวศน์
 25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความคิดเชิงบวกและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน"
 26. ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ปี 2559 ในหัวข้อ
 27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558"
 28. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์จากงานประจำ" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 30. โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์
 31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม
 32. โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา"
 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม
 34. โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพนักศึกษา PDCA ประจำปีการศึกษา 2558
 35. โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริหารงานพัสดุ รุ่น 1"
 36. โครงการประชุมสัมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 "สร้างบัณฑิต เพื่ออนาคตประเทศไทย"
 37. โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (การใช้ชีวิตวิถีพอเพียง)
 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 39. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (การใช้ชีวิตวิถีพอเพียง)
 40. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม
 41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Work manual รุ่นที่ สอง
 42. โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
 43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557
 44. สิงห์- ราชภัฏ อาสาปลูกป่าชายเลนรักษาระบบนิเวศน์

สายสนับสนุน

บุคลากร

0%
Drag View Close play