บุคลากร

สายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์

การศึกษา

  • การจัดการมหาบัณฑิต(กจม.)

    มหาวิทยาลัยมหิดล

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีทั่วไป(บธบ.การบัญชี)

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สายสนับสนุน

บุคลากร

0%
Drag View Close play