บุคลากร

สายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

นายกฤตนันท์ ในจิต

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร(ศศ.บ.)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การพัฒนาตนเอง

  1. พัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ

สายสนับสนุน

บุคลากร

0%
Drag View Close play