บุคลากร

สายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวภนาพร  ยอดคำ

การศึกษา

 • การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บทบ)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การพัฒนาตนเอง

 1. อบรมการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์
 2. อบรมส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกฯ
 3. อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก
 4. แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดวื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ
 5. รอบรมทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้นเบื้องต้นเชิงสร้างสรรค์ฯ
 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 7. รอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ
 8. อบรมจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา

สายสนับสนุน

บุคลากร

0%
Drag View Close play