บุคลากร

สายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวธันย์ชิตา ดุริยา

การศึกษา

  • วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (หลักสูตรนิเทศศาสตร์)(วสบ.)

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สายสนับสนุน

บุคลากร

0%
Drag View Close play