ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ MIS

Management Information System คือระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประทุมธานี ประกอบด้วยระบบงาน ดังนี้

  1. ระบบแฟ้มสะสมผลงาน
  2. ระบบบจัดการข้อมูลการทำความดี
  3. ระบบจัดการกิจกรรม
  4. ระบบจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า
www.webmedesigns.com


User Login