คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

หลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

เว็บไซต์

https://www.facebook.com/MusicVRU/http://www.youtube.com/embed/

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
Bachelor of Arts Program in Music

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต / ศศ.บ.
ฺBachelor of Arts (Music) / B.A. (Music)

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตดนตรีให้มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรีสากล มีวินัย ใฝ่คุณธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนาดนตรีไปสู่ความเป็นเลิศ

ความสำคัญ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในปฏิบัติการด้านดนตรีได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีเทียวเท่ามาตรฐานสากล เพียงพอที่จะขยายและที่จะศึกษาต่อเพ่ิมเติ่มได้ 3. เพื่อให้มีความศรัทธา มีความภูมิใจและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพทางดนตรี 4. เพื่อให้มีความสามารถทางด้านดนตรีในระดับสูง

โครงสร้างหลักสูตร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา