huso@vru.ac.th (02)529 3914

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

เว็บไซต์

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) / รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Public Administration (Public Administration) / B.P.A. (Public Administration)

ปรัชญา

              หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักปฏิบัติงานเชิงบูรณาการที่มีความรู้ จริยธรรม กระบวนทัศน์ และทักษะในการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีและปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสังคม 

Philosophy
              The Public Administration Program is designed to create integrating practitioners who acquire knowledge, ethics, paradigms, and skills in applying good administrative and operational principles consistent with social problems and needs. 

ความสำคัญ

        จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาพโลกาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้ส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การบริหารงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็น อาทิ ปรัชญาของการบริหารงานภาครัฐ ระบบของการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น
        ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปของการปฏิรูประบบราชการที่กระทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะ หน้าที่ของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ยังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครัฐ ทำให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนสร้างแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขึ้นมา 
          
        ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่การผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ และความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันสภาพการณ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้
        

        
With the current situations of Thai’s and foreign society under globalization period where there are rapid social, economic and political changes that all of this have the effect on public administration. This makes public administration itself have to continuously adjust in many related issues such as the philosophy of public administration, the public administration system etc.

        All of the above changes is shown clearly in bureaucratic reforms efforts or in the changing characteristic and duties of public administration executives. In addition, these rapid changing conditions have the impact on the changing of administrative science that leads to the adjustment, the development and the creation of the new public management. 
        With this regard, our BPA faculty who recognize the importance of producing graduates that will have the effect on public management and overall social well-being see this as the opportunity to improve our program in order to produce graduates who have knowledge, morality and awareness of conditions and can work consistent with society’s needs. 

วัตถุประสงค์

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ    ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้          
          1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่สนอง

ความต้องการและแก้ไขปัญหาของสังคม
         
          1.3.2 มีความสามารถแสวงหาและจัดการความรู้ ทักษะชีวิตและสังคม  เพื่อพัฒนาสังคมได้เท่าทันสภาวการณ์
         
          1.3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการตามหลักการการบริหารจัดการที่ดี    และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร          
จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    132    หน่วยกิต 
         
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
   
                
         1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า     30    หน่วยกิต
                       
                    1.1)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9     หน่วยกิต
                       
                    1.2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13     หน่วยกิต                           
                    1.3)   กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    8   หน่วยกิต                         
                  
         2)  หมวดวิชาเฉพาะ
จำนวนไม่น้อยกว่า        96    หน่วยกิต
                      
                    2.1)   กลุ่มวิชาเนื้อหา    90     หน่วยกิต
                             
                             2.1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ 
 39   หน่วยกิต                                
                             2.1.2)  กลุ่มวิชาเลือก  51   หน่วยกิต                      
                    2.2)   กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6   หน่วยกิต                   
         3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวนไม่น้อยกว่า
    6        หน่วยกิต
         
รายวิชาในหมวดต่างๆ
                   
         1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต
 ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก จ)                    
         2)  หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า  96    หน่วยกิต
                       
                    2.1)  กลุ่มวิชาเนื้อหา
จำนวนไม่น้อยกว่า   90    หน่วยกิต
                              
                            2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
บังคับเรียนไม่น้อยกว่า      39   หน่วยกิต
                             

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานในสายงานบริหารและสายสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
        1.) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ อาทิ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ และภาคเอกชน
        2.) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        3.) เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
        4.) นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
        5.) ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
        6.) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
        7.) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
        8.) ประกอบอาชีพอิสระ
        9.) อื่นๆ