huso@vru.ac.th (02)529 3914

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

เว็บไซต์

http://huso.vru.ac.th/pa/http://www.youtube.com/embed/

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
 / รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Public Administration (Public Administration) / B.P.A. (Public Administration)

ปรัชญา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ มีคุณธรรม มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย      มีความเข้าใจในทฤษฎีเป็นอย่างดี และมีความพร้อมการต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ความสำคัญ

จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาพโลกาภิวัตน์และ    การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว    ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้ส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การบริหารงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็น อาทิ ปรัชญาของการบริหารงานภาครัฐระบบของการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปของการปฏิรูประบบราชการที่กระทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะหน้าที่ของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ยังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครัฐทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนสร้างแนวคิดใน      การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขึ้นมา ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญ        ในหน้าที่การผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ และความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมรู้เท่าทันสภาพการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูก

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร          
จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    123    หน่วยกิต 
         
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
   
                
         1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า     30    หน่วยกิต
                       
                    1.1)   กลุ่มวิชาภาษา  11     หน่วยกิต
                       
                    1.2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11     หน่วยกิต                           
                    1.3)   กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    8   หน่วยกิต                         
                  
         2)  หมวดวิชาเฉพาะ
จำนวนไม่น้อยกว่า        87    หน่วยกิต
                      
                    2.1)   กลุ่มวิชาเนื้อหา    81     หน่วยกิต
                             
                             2.1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ 
 39   หน่วยกิต                                
                             2.1.2)  กลุ่มวิชาเลือก  42   หน่วยกิต                      
                    2.2)   กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6   หน่วยกิต                   
         3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวนไม่น้อยกว่า
    6        หน่วยกิต
                              

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

3. ข้าราชการพลเรือน
4. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
6. ข้าราชการทหาร 

7. ข้าราชการตำรวจ
8. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10. เจ้าหน้าที่ธุรการ 

11. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
12. นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
13. อาชีพอิสระอื่นๆ