คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

เว็บไซต์

https://www.facebook.com/PsychologyVRU/http://www.youtube.com/embed/

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Psychology

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) / ศศ.บ. (จิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Psychology) / B.A. (Psychology)

ปรัชญา

บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม พัฒนาตนอย่างสมดุล

Philosophy: Balance in Knowledge and Integrity Integration, Collaboration, Society Creation, and Self-Development. 

ค่าลงทะเบียนของสาขาจิตวิทยา 
10,500 บาท
ข้อมูลการรับสมัคร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
หรือที่เว็บ http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php
โทร. 029091432
โทรสาร 025293598 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ธีระศักดิ์ เครือแสง 
เลขานุการสาขาวิชา อาจารย์ ศศิพร เหลือไพฑูรย์ 
ความเชื่ยวชาญของอาจารย์ 
อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
สาขาวิชามีสิ่งอำนวยความสะดวก
มีห้องปฏิบัติการ หนังสือทางจิตวิทยา แบบทดสอบทางจิตวิทยา 
ผลงานเชิงประจักษ์
หลักสูตรมีการประชุมวิชาการในระดับชาติหลายครั้ง เช่น การประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา TNCP 2559-2562
การให้ทุนการศึกษา 
ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถหาข้อมูลทุนได้จาก
กองพัฒนานักศึกษา เว็บ http://dsd.vru.ac.th/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมี กองทุนเพื่อให้ยืมเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนและมาผ่อนจ่ายภายหลัง
หลักสูตรได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในระดับชุมชน ภาครัฐและเอกชน 

ความสำคัญ

 • จิตวิทยาเป็นศาสตร์และวิชาชีพที่ทำให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล สามารถพัฒนาตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างเหมาะสม ปรับตัวและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รวมทั้งช่วยเหลือบุคคลอื่นให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


Significance:
 • The psychology discipline is dedicated to the scientific study of mind and behavior, also a profession which advantages a deep understanding of individual differences. Our program aims to produce the knowledgeable graduates bursting with competence in the self-growth, human potential, and society development. Graduates are not only good at adjustment, maintain strong relationships with others, but also sustenance people to live happily.

วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 • 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพจิตวิทยา
 • 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง ผู้อื่น ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 • 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง
 • 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา
Objectives:
 • 1. To produce the graduates who have integrity, ethical behaviors, and ethics in psychology-related professions and being good role models.
 • 2. To equip the graduates with the knowledge, skills and good attitudes toward psychology-related professions.
 • 3. To encourage the graduates to utilize self-psychological knowledge for critical thinking, problem-solving, and interpersonal development for the well-being of living together.
 • 4. To equip the graduates with the deep understanding and appreciating of self and others indeed.
 • 5. To equip the graduates with the competence in researching and development for psychology-related professions. 

โครงสร้างหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 94  หน่วยกิต
 • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
Curriculum: Minimum course requirement 130 credits
 • 1. General education course of not less than 30 credits
 • 2. Specialized Core courses of not less than 94 credits 
 • 3. Free elective courses of not less than 6 credits 

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • นักจิตวิทยาการปรึกษา
 • นักจิตวิทยาแนะแนว  / ครูแนะแนว
 • นักจิตวิทยาโรงเรียน
 • นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • นักจิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • นักจิตวิทยาชุมชน
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 • นักพัฒนาองค์การ
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • วิทยากรอิสระ
 • ประกอบอาชีพอิสระ


Career opportunities:

There are significant career opportunities for the graduates completing our program as follows:
 • Counselors
 • Guidance Counselor/ School Guidance Counselors/Teacher
 • College/University Officers
 • School Psychologists
 • Industrial and Organizational Psychologists
 • Forensic Psychologists / Counselors in the Court Room
 • Human Resource Officers
 • Community Psychologists
 • Training Officers
 • Public Health Officers
 • Organizational Development Officers
 • Community Development Officers
 • Social Workers
 • Freelance Coach/Learning Facilitators
 • Freelancers