huso@vru.ac.th (02)529 3914

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

เว็บไซต์

-http://www.youtube.com/embed/

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร) / ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร)
Bachelor of Arts (Thai Language for Communicative Innovation) / B.A. (Thai Language for Communicative Innovation)

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่เข้าถึงภูมิพลังทางปัญญาภาษาไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรมภาษา และวรรณกรรม รักการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาผ่านสื่อที่หลากหลาย สามารถบูรณาการเพื่อการสื่อสารได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ใน ยุคโลกาภิวัตน์ และส่องนำปัญญา สังคมอย่างมีคุณภาพ

ความสำคัญ

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร  และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย  สามารถใช้เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้

วัตถุประสงค์

 • ที่รักการอ่าน การเขียน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร มีทักษะทางภาษาไทยและมีภาวะผู้นำที่สามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระได้อย่างมีศิลปะและคุณธรรม
 • ที่เข้าถึงภูมิพลังทางปัญญาภาษาไทย  มีความภูมิใจวัฒนธรรมภาษา  ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยในฐานะเป็นมรดกของชาติ  และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์
 • ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางภาษาไทย ประยุกต์  และบูรณาการการใช้ภาษาในศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
  1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  13 หน่วยกิต
  1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8  หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต
  2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  86  หน่วยกิต
  2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ  44 หน่วยกิต
  2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก  42 หน่วยกิต

  2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7  หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  3.1 รายวิชาในหมวดต่างๆ
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ง)
  2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
  2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา   จำนวนไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต
  2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต
 • ครู อาจารย์  นักวิชาการศึกษา
 • ธุรการ พนักงานบริษัทเอกชน
 • บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ นักเขียน พนักงานพิสูจน์อักษร 
 • ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ พนักงานตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย
 • ประกอบอาชีพอิสระ