คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

เว็บไซต์

www.huso.vru.ac.thhttp://www.youtube.com/embed/

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Performing  Arts

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) / ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
Bachelor  of Fine and Applied  Arts  (Performing  Arts) / B.F.A. (Performing  Arts)

ปรัชญา

รอบรู้ในศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงอย่างมีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการและสานต่อด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ความสำคัญ

นำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักชี้ทางในการต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปะการแสดง เพื่อบูรณาการกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างทักษะทางศิลปะการแสดง เสริมภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนและท้องถิ่นให้แข็งแรง มีแผนบริหารจัดการที่ดี สร้างทักษะการออกแบบศิลปะการแสดงที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม ให้มีมูลค่าเพิ่มกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ พัฒนาสร้างสรรค์ และจัดการศิลปะการแสดง ให้กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนได้

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ที่เอื้อต่อศิลปะการแสดง เพื่อให้มีความเข้าใจในศาสตร์แต่ละศาสตร์ร่วมกัน
2. มีความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง ทั้งประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดงร่วมสมัย และประวัติวรรณกรรมการละคร
3. มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีศิลปะการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง และวิวัฒนาการของการคิดของศิลปะการแสดง
4. มีความรู้และความเข้าใจในทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง และสามารถถ่ายทอดออกมาได้
5. มีการประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง และการบริหารจัดการ      
6. นำองค์ความรู้เพื่อสร้างศิลปะการแสดงนิพนธ์ และการนำเสนอผลงานทางศิลปะการแสดง

โครงสร้างหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

   

 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต


 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
     2.1) กลุ่มวิชาแกน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
     2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
     2.3) กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต

 • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต            

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
1. วิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)        
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • ครู 
 • อาจารย์ 
 • นักแสดง 
 • พิธีกร 
 • งานโรงละคร 
 • ทีมงานออแกไนเซอร์(Organizer)         
 • นักออกแบบการแสดง(Choreographer) 
 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย(Costume Designer) 
 • ช่างแต่งหน้าอาชีพ(Make-up Artist) 
 • รับราชการ 
 • งานภาคเอกชนอื่น 
 • ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต